e[u EGA[ q

@

T. 13

80.000 \

T. 14

70.000 \

T. 15
Buckle
70.000 \

T. 16
Papyrus
70.000 \

T. 17
Seal
70.000 \

T. 18
v
70.000 \

  e[u EG^[ RNV @e[u EG^[ Vi z[